Vzdělávání bez bariér

30. 10. 2012
Lokální program vzdělávání pro seniory na Berounsku (od roku 2012) ve spolupráci s Gymnáziem Joachima Barranda Beroun a od 16.10.2015, SOŠ A SOU Beroun Hlinky a Střední zdravotnickou školou Beroun.
Cílem je podpora vzdělávání seniorů s cílem zvyšování duševní a společenské aktivity a tím i celkové kvality života. Na přednášky jsou prostřednictvím webových stránek a místních médií zváni i senioři, kteří nejsou stálými obyvateli Domova seniorů TGM z důvodu prolomení bariér „uzavřených domovů seniorů.“
Přednášky jsou bezplatné.

Vznik projektu

Jedním z důvodů vzniku tohoto projektu je vliv koncepce Domova seniorů TGM, která nese heslo „Otevřenost bez bariér“:
 • Bez barier věku – výuky se aktivně účastní naši senioři, učitelé i studenti školy
 • Bez barier společenských
 • Bez barier tělesné nebo duševní nemoci
 • Bez bariér stupně vzdělání
 • Bez barier stěn domova – přístup na přednášky mají i senioři, kteří v domově nemají stálý pobyt
 • Bez barier finančních – tento vzdělávací cyklus je bezplatný

CÍL NAŠÍ SPOLEČNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • Přirozené navýšení sociálních kontaktů mezi seniory prostřednictvím společné činnosti
 • Přirozený kontakt seniorů s pobytovými službami a seniorů žijících mimo domov
 • Přirozený kontakt s mladou generací a naopak
 • Doplnění a obnovení vědomostí
 • Prodlužování duševního i fyzického zdraví
 • Posilování pocitu důstojnosti a vnitřního uspokojení
 • Spolupráce organizací zřizovaných středočeským krajem

Představení projektu Domova seniorů TGM „Vzdělávání bez bariér“

1. Průzkum zájmu o vzdělávání – Spolupráce mezi Domovem seniorů TGM a Gymnáziem Joachima Barranda Beroun byla započata v červnu 2012 oslovením vedení Gymnázia Joachima Barranda s dotazem, zda by profesoři měli zájem spolupracovat na vzdělávacím projektu a našli ve své práci ještě dostatek času na to, aby docházeli za našimi seniory a tento čas jim věnovali. Navíc jsme nikomu nemohli slíbit žádnou finanční odměnu. Jen příslib, že budeme u svého zřizovatele Krajského úřadu Středočeského kraje usilovat o dotaci, která by jim mohla tuto práci zpříjemnit, neboť jak víme, výuka neznamená jen odpřednášet danou látku, ale je nutné započítat i přípravu na vzdělávací hodinu.

Koncem července roku 2012 jsme provedli anketu pro seniory s průzkumem, zda by byl zájem o vzdělávací aktivity Anketních lístků celkem : Předáno 86 (100%) Odevzdáno 65 (75,6%)

Měli byste zájem o vzdělávací kurzy v našem domově? ANO 20 (30,8%)

Předpoklad pro zavedení kurzů byl splněn a navíc se počítalo s dalším nárůstem klientů, v případě spokojenosti s průběhem výuky.

2. Počátek spolupráce s gymnáziem – Po prvních schůzkách vedení gymnázia zareagovalo velice pozitivně a spolupráce byla domluvena. První tzv. testovací kurzy byly domluveny v termínech od září do prosince roku 2012, kdy výuka byla vedena formou hodinových přednášek učitele s praktickými ukázkami, vztahující se k danému tématu. V případě úspěchu bylo domluveno pokračovat v dalších kurzech podrobněji ve stejných nebo podobných předmětech, které budou rozšířeny do více vyučovacích hodin.

3. První kurzy – První kurz byl uskutečněn dne 3.10.2012 před­náškou o Bedřichu Smetanovi. Pokračovalo se angličtinou a výpočetní technikou. Kurzů se aktivně účastnili a stále účastní i studenti gymnázia, tím způsobem, že vedou samostatně části výuky. Výuku také doprovází hudebním nebo literárním vystoupením.

4.Společné vyhodnocení prvních „přípravných“ kurzů – V prosinci roku 2012 bylo vedením obou organizací společně vyhodnoceno, zda je o kurzy zájem, zda je výuka vedena správným směrem, zda se senioři dokážou v době výuka cca 45 minut soustředit a zda jsou vybraná témata těmi správnými tématy, která seniory zajímají. Obě organizace se shodly na tom, že spolupráce je významná pro oba subjekty a je o kurzy velký zájem. Účast se pohybovala kolem 20 seniorů.

5. Blok přednášek v roce 2013 – Další blok přednášek byl zahájen v lednu 2013 a byl vyučován opět po jednotlivých tématech jednou měsíčně do konce školního roku 2013.

Zvolenými tématy byla například zoologie, biologie, hudební výchova, z literatury byl představen Ota Pavel. Byl opět zaznamenán průběžný nárůst účasti ze strany seniorů zhruba na 30. Senioři bloky vzdělávání vítali s nadšením a ptali se, kdy další budou kurzy opět pokračovat.

6. Před začátkem nového školního roku se pravidelně koná schůzka mezi subjekty, kde je domluvena další spolupráce na projektu.

7. Dne 16.8.2013 bylo vedení Domova seniorů TGM kontaktováno ze strany Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) s nabídkou prezentace projektu „Vzdělávání bez barier“ jako pilotního projektu vzdělávání pro příspěvkové organizace Středočeského kra­je.

8. Dne 2. 10. 2015, při příležitosti oslavy 4. výročí otevření Domova seniorů TGM, převzal nad projektem vzdělávání záštitu PaedDr. Milan Němec, MBA, statutární zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Středočeského kraje

9. Dne 16.10.2015 se k projektu vzdělávání připojil nový partner SOŠ A SOU Beroun Hlinky, který se spolu s Gymnáziem Joachima Barranda Beroun podílí na vzdělávání seniorů.

Poslání projektu:


Podpora vzdělávání seniorů s cílem zvyšování duševní a společenské aktivity a tím i celkové kvality života. Na přednášky jsou prostřednictvím webových stránek a místních médií zváni i senioři, kteří nejsou stálými obyvateli Domova seniorů TGM z důvodu prolomení bariér „uzavřených domovů seniorů.“

Vznik projektu:


Jedním z důvodů vzniku tohoto projektu je cílená koncepce Domova seniorů TGM, která nese heslo „Otevřenost bez bariér“. Proto byl také tento blok vzdělávání pojmenován názvem: Vzdělávání bez bariér:

 • Bez barier věku
 • Bez barier společenských
 • Bez barier tělesné nebo duševní nemoci
 • Bez bariér stupně vzdělání
 • Bez barier stěn domova – přístup na přednášky mají i senioři, kteří v domově nemají stálý pobyt
 • Bez barier finančních – tento vzdělávací cyklus bezplatný

Partnerství krajských institucí: Základem vzdělávacího projektu „Vzdělávání bez barier“ je prohloubení partnerství krajských příspěvkových organizací ve spolupráci na vzdělávání seniorů.

PŘÍNOS VZDĚLÁVÁNÍ SENIORA V PROSTŘEDÍ DOMOVA SENIORŮ:

 • Přirozené navýšení sociálních kontaktů mezi seniory prostřednictvím společné činnosti.
 • Přirozený kontakt mezi seniory s pobytovými službami a seniory mimo domov
 • Přirozený kontakt s mladou generací a naopak
 • Doplnění a obnovení vědomostí

Tím dochází k naplnění cíle projektu :

 • K prodloužení duševního zdraví a tím i fyzického zdraví seniora
 • K pocitu důstojnosti a vnitřního uspokojení

  Cesta Skandinávského modelu = naše cesta

 • senior absolvuje vzdělávání s mladými posluchači cestou vzájemného ovlivňování dvou generací – mladí lidé hledají porozumění pro problémy pokročilého stáří

Cíl naší společné vzdělávací aktivity:

 • Spolupráce organizací zřizovaných středočeským krajem,
 • Podpora mezigenerační solidarity,
 • Vytváření pozitivních vztahů mezi klienty domova a studenty,
 • Přispění k zpříjemnění aktivního stáří klientů
 • Pěstování pozitivního vztahu studentů k seniorům
 • Prožití aktivního stáří
top