Jak požádat o přijetí

 

Informace pro zájemce o pobyt 

Máte zájem o pobyt v našem domově pro seniory pro svého tatínka, maminku, sebe či jiné osoby ve vašem okolí? Zde vám poskytneme základní informace k tomu, jak postupovat.

 

  1. Podání žádosti: Nejdříve podáte ,,Žádost o poskytování sociální služby“, kterou naleznete v sekci Dokumenty, nebo si ji můžete vyzvednout na recepci Domova. Žádost můžete podat poštou, elektronicky emailem, nebo podat osobně v Domově TGM Beroun.
  2. Zpracování žádosti: Po doručení žádost zařadíme do pořadníku a zašleme vám písemné vyrozumění. Pokud vaše žádost nebude splňovat zákonné podmínky k umístění do vámi zvolené služby, o této skutečnosti vás okamžitě písemně vyrozumíme, včetně zdůvodnění. V tomto případě Vám poskytneme informace o možnostech řešení vaší situace. Zařadíme-li vaši žádost do naší evidence, budeme ji žádost evidovat maximálně po dobu 5 let od posledního kontaktu s vámi. Jednou ročně budete vyzváni k aktualizaci vaší žádosti (viz ,,Aktualizace žádosti o poskytování sociální služby“ v sekci Dokumenty). Jakékoliv změny, které u vás nastanou, byste nám měli neprodleně písemně sdělit.
  3. Výběr žadatele:  Přihlížíme k momentální situaci každého žadatele. Sociální pracovnice, na základě vašeho souhlasu s umístěním, provede spolu s vedoucí zdravotně-sociálního úseku „Sociální šetření“ (ve vaší domácnosti, popř. ve zdravotnickém nebo jiném zařízení, ve kterém jste umístěni). Po provedeném šetření a po dodání vyplněného formuláře „Vyjádření lékaře“ posoudí svolaná Komise pro výběr nového klienta, zda splňujete podmínky umístění do vybrané služby.


Pak už zbývá jen nastoupit :)

Těšíme se na Vás!


 

Kdy vás nemůžeme přijmout

  • Domov neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
  • Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (nutnost hospitalizace)
  • pokud má zájemce infekční onemocnění
  • zájemce se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy (platné pro Domov pro seniory)
  • pokud je pravděpodobné, že by zájemce z důvodu duševní poruchy mohl závažným způsobem narušovat soužití mezi klienty (platné pro Domov pro seniory)
  • osobě, které byla vypovězena smlouva o poskytování služeb v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

kontaktní osoby pro zájemce o službu

sociální pracovnice
Mgr. Lucie Kubková
Sociální pracovník
Mgr. Iva Kaucká, DiS.