Ceník - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

                                                 

Ceník úhrad za poskytování odlehčovací služby v Domově seniorů TGM
platnost od 1.1.2023
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1. ledna 2023

 
Úhradu lze platit převodem na účet poskytovatele: 43-9403790247/0100. Variabilní symbol pro platbu = rodné číslo klienta.

Úhrada za pobyt, stravu a péči je splatná po skončení pobytu dle počtu dní a délky spotřebovaného času na zajištění jednotlivých úkonů.
 
Ceník úhrad platný od 1. ledna 2023 - činnosti pobytové odlehčovací služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění
Ubytování (Kč/den)                                      280,-  
(úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
Celodenní strava (Kč/den)                          235,- 
normální (snídaně, oběd, večeře)                                                             
diabetická (snídaně, oběd, večeře + II. večeře) 
       
Sociální služby

Jedna hodina je stanovena na 135 Kč za skutečně spotřebovaný čas nutný k zajištění konkrétní činnosti.
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                   135 Kč/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek                                   135 Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                       135 Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
i vnějším prostoru                                                                                                             135 Kč/hod.
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                              135 Kč/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                                       135 Kč/hod.
Pomoc při použití WC                                                                                                       135 Kč/hod.
 
Pomoc při zajištění stravy
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby                               135 Kč/hod.
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování                                      135 Kč/hod.
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět                                                                                                                                                                      135 Kč/hod.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob                                                                                                                                                                                                                      135 Kč/hod.
 
Sociálně terapeutické činnosti
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob                                                                                                                                                                           135 Kč/hod.
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů              135 Kč/hod.
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí                                                                     135 Kč/hod.
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
                                                                                                                                             135 Kč/hod.
 
 
                                                                                                  PhDr. Jitka Synková
                                                                                                             ředitelka