Ceník - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 

                                                          Ceník služeb
 
UBYTOVÁNÍ
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba
 • jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj                                250,-Kč na den
 
 
STRAVOVÁNÍ
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba
 • celodenní strava min. 3 jídla a pitný režim                           205,-Kč na den
 
 
PÉČE
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
 • za poskytované sociální služby (za péči) náleží celý Příspěvek na péči (PNP) v přiznané výši
 
Odlehčovací služba
 • výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí 135,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění jednotlivých úkonů
 • pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí
 
 
PLATBA ZA POBYT A SLUŽBU
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
 • úhrada za pobyt, stravu a péči je splatná do 15. dne v měsíci, za který náleží
 • způsob platby domluví sociální pracovník se zájemcem o službu individuálně a je uveden ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby
 • platba je každý měsíc stejná – denní částka je násobená tzv. koeficientem 30,42
 
Odlehčovací služba
 • úhrada za pobyt, stravu a péči je splatná po skončení pobytu dle počtu dní a délky spotřebovaného času na zajištění jednotlivých úkonů
 
 
VRATKY ZA NEODEBRANOU STRAVU A SLUŽBY
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
 • vratky náleží vždy za nepřítomnost celý den 24hodin
 • vratky za neodebranou stravu a péči jsou vypláceny v následujícím měsíci domluveným způsobem
  • vratka za neodebranou stravu činí 123,- Kč za celý den
  • vratka za neodebranou péči činí 1/30 z výše přiznaného PNP za celý den

 
Ceník úhrad za poskytování odlehčovací služby
 
Činnosti pobytové odlehčovací služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
 
Ubytování:
Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
(lůžko/den)                                                                                                    250,– Kč
 
Celodenní strava:
normální (snídaně, oběd, večeře)                                                                  205,– Kč
diabetická (snídaně, oběd, večeře + II. večeře)                                            205,– Kč
 
Sociální služby:
Jedna hodina je stanovena na 135 Kč za skutečně spotřebovaný čas nutný k zajištění konkrétní činnosti.
 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                    135 Kč/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek                       135 Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                       135 Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
                                                                                                                      135 Kč/hod.
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny                                                              135 Kč/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                      135 Kč/hod.
Pomoc při použití WC                                                                                  135 Kč/hod.
 
Pomoc při zajištění stravy
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby                   135 Kč/hod.
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování                                                                       135 Kč/hod.
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
                                                                                                                       135 Kč/hod
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob      
                                                                                                                      135 Kč/hod.
 
Sociálně terapeutické činnosti
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
                                                                                                                      135 Kč/hod.
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů  135 Kč/hod.
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí                                                    135 Kč/hod.
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
                                                                                                                      135 Kč/hod.