Slovo ředitele

 

Přečtěte si pár slov ředitele našeho Domova.

Domov seniorů TGM datuje svůj vznik dnem svého zahájení zkušebního provozu, kterým je 3. října 2011.

Začátky nebyly jednoduché, stejně jako u každého nového zařízení, kde je nutné vše zavádět, jak se říká „od píky“, nově. Myslím, že jednou z nejdůležitější věcí bylo sestavení dobrého týmu pracovníků, kteří jsou schopní, jak profesně, tak i fyzicky, vykonávat práci s citlivým přístupem v komunikaci s klienty. Takových lidí není mnoho a pokud takový člověk není a nemá lásku a pochopení k druhým, pak také není dlouho schopen tuto práci vykonávat (myslím tím práci v přímé péči s klientem). Důvodem je velká fyzická, ale především psychická zátěž, kterou pracovník musí bezpodmínečně zvládnout.

V našem domově nabízíme pobytové služby pro seniory, odlehčovací služby a domov se zvláštním režimem, který byl převeden z Domova seniorů Panenské Břežany pod hlavičku Domova seniorů TGM.

Službu pracovníků v sociální péči zde zajišťují jak ženy, tak i muži, kteří jsou fyzickou i psychickou posilou pro jinak velice dobře spolupracující ženský tým.

Péče je poskytována každodenně a jeho realizace je vedena v informačním systému Cygnus, kde všichni pracovníci zaznamenávají jednotlivé vykonané úkony pro každého klienta. V rámci poskytovaných služeb se snažíme o navození pohody a nastavení denního režimu dle individuálních přání klientů pokud možno tak, jak jsou zvyklí ze svého domova.

Neměl bych vynechat neméně důležité aktivity, které s klienty provádí naše rehabilitační sestry. Můžete je v kteroukoliv denní hodinu potkat a vidět jak trpělivě cvičí s klienty chůzi uvnitř nebo vně domova. Dobrým nápadem bylo zavedení pravidelných ranních rozcviček, kterých se mohou zúčastnit klienti i zaměstnanci domova. Tyto rozcvičky fungují denně.

Péči o duševní oblast seniorů se snažíme s naším aktivizačním týmem stále rozšiřovat, neboť je nutné posilovat psychickou kondici tak, aby naši senioři byli stále vitální.

Mezi pravidelné denní aktivity patří fungující pracovní dílna či keramika. Promítáme filmy na přání nebo jednou měsíčně probíhá „topinkování“ s kávou. Dobře již funguje pěvecké uskupení našeho domova. Senioři si rovněž pod vedením našich klientů p. Maguly a paní Moravcové uspořádali knihovnu domova. Dále funguje „Pánský klub“, „Klub pečení“ a na ně navazující hudební odpoledne, kde si klienti své dobroty vychutnají s kávou při poslechu hudby. Na přání klientů jsme zavedli výlety. Tato přání spočívají v tom, že si sami navrhnou místa, kam by se chtěli podívat.

O pohodu, myslím, také velice dobře přispívají zvířata, která v domově máme a na ně navazující terapie, které jsou individuálně zaměřovány na klienty Domova se zvláštním režimem nebo klienty, kteří jsou trvale upoutaní na lůžko. To ovšem neznamená, že by klienti, kteří nepotřebují zvláštní péči neměli možnost se se zvířaty potěšit. Naše aktivizační pracovnice mají v náplni i tuto činnost. Mimo to si klienti sami mohou dojít do zoo koutku nebo si posedět na lavičkách ve výběhu, kde si volně pobíhají peruánské kozy.

Mezi další aktivity v našem domově bych zařadil kulturní vystoupení dětí z Duhové školky, MŠ Drašarova, které jsou velmi vyhledávané. Převážnou část těchto vystoupení si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Se školkami spolupracujeme velice aktivně, kdy klientky čtou dětem ve školkách pohádky. Seniory vozíme přímo do školek nebo se děti v rámci vycházky chodí podívat i k nám do domova. A to není všechno. Děti s našimi seniory i malují a povídají si spolu. To je zase společná aktivita za účasti vice seniorů a více dětí.

Velký úspěch jsme zaznamenali v aktivitách pro naše seniory v oblasti vzdělávání. Ve spolupráci s Gymnáziem Joachima Barranda Beroun a SOU a SOŠ Beroun Hlinky jsme zrealizovali přednášky, které se staly velice vyhledávanými. Určitě budeme pokračovat i v dalším školním roce. Jedním z našich dalších cílů je, aby se této výuky aktivně účastnili i senioři, kteří nejsou klienty našeho zařízení. K této propagaci a informaci pro cílenou veřejnost využíváme stránek místního tisku. Více informací si můžete přečíst na tomto webu.

Dalším milým tématem našeho domova je sbližování mladé generace a seniorů v souvislosti se zpříjemněním a zkvalitněním služeb pro naše seniory. V této oblasti jsme navázali spolupráci se Zdravotnickou školou v Berouně a SOU a SOŠ Beroun Hlinky a umožňujeme praxi studentů v našem zařízení.

Velice dobře spolupracujeme také s Městskou knihovnou v Berouně. Další organizací, se kterou velice dobře spolupracujeme je Muzeum Českého krasu Beroun. Za podpory paní ředitelky se nám podařilo zřídit v našem domově jednu z největších výstavních ploch ve městě Beroun. Při příležitosti pětiletého výročí se bude konat vernisáž výstavy ze života jedné z největších osobností T: G. Masaryka, po kterém jsme také pojmenovali náš domov.

Navázali jsme také činnost v oblasti dobrovolnictví s Dobrovolnickým centrem v Kladně a snažíme se tento okruh osob stále rozšiřovat, neboť jsou pro naše seniory vítaným přínosem.

Prezentace našeho zařízení je pro nás důležitá, a proto opět každoročně zúčastníme Hrnčířských trhů. Stranou nezůstanou ani krajské a městské Vánoční trhy. Domov seniorů zde prezentují přímo naši senioři s ukázkami svých výrobků s možností jejich zakoupení.

Pro naše seniory i veřejnost, poskytujeme doplňkové služby, jako je například kadeřnictví, „Kavárnička dříve narozených“. Tato oblíbená kavárnička je přístupná všem, kteří se chtějí občerstvit a zastavit se nejen na kus řeči s našimi seniory. Kavárnička nabízí i občerstvení pro děti.

Další z doplňkových činností, které provozujeme, jsou obědy (dle dohody i večeře) pro veřejnost, poskytované za dobrou cenu. Obědy z kvalitních surovin a bez polotovarů vydáváme od pondělí do neděle. Informace o obědech a platbách poskytneme všem na recepci Domova. (tel. 311 517 982)

Účelem strategie doplňkových služeb je v první řadě obohacení služeb našich klientů. Dalším cílem je poskytnutí těchto doplňkových služeb i seniorům, kteří nejsou v našem zařízení ubytováni. A konečným záměrem je učinit domov seniorů otevřený všem seniorům s cílem umožnit jejich vzájemný kontakt. Dle našeho hesla „Domov bez barier“. Proto jsme v našem domově nově zavedli možnost, bezplatně se účastnit volnočasových aktivit, která platí pro seniory z veřejnosti. Přijďte mezi nás, jste vítáni!

Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel Domova seniorů TGM